Правила пользования

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis Naudojimosi interneto svetainėmis taisyklėmis (toliau –Taisyklės) nustatytos naujienų portalo ntts.lt (toliau – Internetinė svetainė), jų komentavimo ir peržiūros sąlygos, taip pat Internetinės svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.2. Naudojantis Internetine svetaine vartotojams suteikiama galimybė Internetinėje svetainėje peržiūrėti straipsnius, komentuoti jas ir jais dalintis socialiniuose tinkluose (toliau - Straipsnis) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, užsiejęs į Internetinę Svetainę, norintis peržiūrėti, perskaityti Straipsnį ir pasidalinti, arba, užsiregistravęs, pakomentuoti jį (toliau - Vartotojas).

1.3. Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis publikuodamas skelbimą aktyvuodamas nuorodą “Sutinku su bendrosiomis nuostatomis”. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Vartotojais.

1.4. Internetinę svetainę tvarko ir administruoja VŠĮ "Žurnalistinių tyrimų centras", į/k 303113515, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau - Tiekėjas).

1.5. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.

1.6. Tiekėjas taip pat pasilieka teisę keisti, modifikuoti jo teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo.

2. Bendrieji reikalavimai komentarų turiniui, bei jo patalpinimui Internetinėje svetainėje sąlygoms

2.1. Komentuoti straipsnius gali tik užsiregistruotas Vartotojas.

2.2. Komentaras savo turiniu, forma, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.

2.3. Patalpindamas komentarą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.

2.4. Patalpindamas komentarą, Vartotojas privalo laikytis Internetinėje svetainėje nurodytų skelbimą patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių.

2.5. Tiekėjas turi teisę įspėjimo ištrinti komentarą arba užblokuoti Vartotoją.

2.6. Tiekėjas be išankstinio įspėjimo ištrina komentarus, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

2.7. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada nutraukti Vartotojo galimybę komentuoti (3 poroms, savaitei ar metams) Straipsnius už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus arba dėl kitų priežasčių be įspėjimo. Vartotojas supranta ir sutinka, kad nutraukus Vartotojo galimybę komentuoti Tiekėjas savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti bet kokią informaciją, susijusią su Vartotoju.

2.8. Tiekėjas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti šias taisykles.

3. Atsakomybės ribojimas

3.1. Ntts.lt administracija (toliau - tiekėjas) neprisiima atsakomybės už Vartotojų komentarų turinius, jų neatitikimą tikrovėje ir neatsako už jokią žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims, kompiuterinei sistemai.

3.2. Tiekėjas pasilieka teisę fiksuoti Vartotojų IP adresus. Gavus pagrįstus nusiskundimus dėl skelbimų turinio, pasiliekame teisę suinteresuotoms valstybės institucijoms atskleisti komentaro autoriaus IP adresą.

3.3. Tiekėjas pasilieka teisę ištrinti be jokio išankstinio perspėjimo komentarą, kurį lankytojai įvertino kaip netinkamą ir/ar melagingą.

3.4. Tiekėjas neatsako dėl Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis Internetine svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

3.5. Tiekėjas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti šias ir kitas taisykles.

3.6. Vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais – lankytojų poreikių analizės ir nustatymo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais, paslaugų kokybės gerinimo tikslais, svetainės naudingumo kėlimo tikslais ir kitais teisėtais tikslais.

4. Privatumo apsauga

4.1. Naudodamiesi interneto svetainės ntts.lt paslaugomis (toliau vadinama „Interneto Svetainė”), Jūs duodate sutikimą informacijos rinkimui ir panaudojimui, pagal žemiau paminėtas sąlygas:

4.2. Lankytojas sutinka ir pripažįsta, kad Jis pateikia komentarą ar asmeninę informaciją Interneto Svetainėje savo noru, tam, kad komentaras būtų patalpintas Interneto Svetainėje, Lankytojai ir Tiekėjo administratoriai galėtų nevaržomai prieiti prie šių duomenų, juos peržiūrėti ir kopijuoti, ir kad Jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Interneto Svetainės duomenų bazėje.

4.3. Lankytojas sutinka kad Interneto Svetainės duomenų bazėje būtų kaupiami Jo IP adresai, apsilankymo data ir laikas statistikos tikslais.

4.4. Informacija apie Lankytojo lankomumą Interneto Svetainėje renkama tik siekiant pagerinti informacijos ir paslaugų pateikimą Interneto Svetainėje.

4.5. Registruotas vartotojas (lankytojas, skaitytojas, komentuotojas) sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais – lankytojų poreikių analizės ir nustatymo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais, paslaugų kokybės gerinimo tikslais, svetainės naudingumo kėlimo tikslais ir kitais teisėtais tikslais.

4.6. Šios Privalumo apsaugos sąlygos gali keistis be išankstinio perspėjimo, pakeitimai bus viešai paskelbti Interneto Svetainėje.

5. Taikytina teisė

5.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos teisme.

ВНИМАНИЕ! Ваш Интернет-браузер морально устарел. Для качественной работы сайта произведите обновление.